Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

Mútua de Terrassa - 12/04/2010


Signatura de Conveni marc entre la Universitat Politècnica de Catalunya i MútuaTerrassa


El Magnífic Rector de la Universitat Politècnica de Barcelona Sr. Antoni Giró i el president de MútuaTerrassa, Sr. Faust San José

El conveni pretén impulsar conjuntament projectes de recerca d'interès comú per potenciar la formació i el desenvolupament de la investigació tecnològica i biomèdica
L'acord marc té per objecte emmarcar i coordinar l'actuació de les dues institucions en activitats de formació, investigació científica de desenvolupament tecnològic i en la transferència de tecnologia desenvolupada en els àmbits de la Tecnologia i la Salut


El passat 9 d'abril va tenir lloc la signatura del conveni marc entre la Universitat Politècnica de Catalunya i MútuaTerrassa, per tal d'impulsar conjuntament, entre d'altres, projectes de recerca d'interès comú per potenciar la formació i el desenvolupament de la investigació tecnològica i biomèdica.

La Universitat Politècnica de Catalunya, organisme públic de caràcter multisectorial i pluridisciplinari que desenvolupa activitats de docència, recerca i desenvolupament científic i tecnològic, està interessada a col·laborar amb els sectors socioeconòmics per assegurar un dels fins de la docència i la recerca, com és la innovació i la modernització del sistema productiu.

MútuaTerrassa, entitat del tercer sector, té com a finalitat l'execució d'activitats hospitalàries, assistencials, preventives, rehabilitadores, sociosanitàries, docents i d'investigació al servei de la població resident en l'àmbit de Terrassa i la seva àrea sanitària. MútuaTerrassa és un conjunt d'entitats enfocades a l'atenció integral de les persones, amb l'objectiu de protegir-les i millorar el seu estat de salut, amb voluntat de servei a la comunitat i amb una marcada orientació al client. MútuaTerrassa s'estructura en quatre activitats: assistencial, sociosanitària, asseguradora i logística.

Ambdues entitats van signar un conveni on s'acorda aprofundir en les relacions científiques, tècniques i econòmiques d'ambdues institucions, amb la finalitat de sumar esforços per establir camins d'actuació que afavoreixin i incrementin dins el present marc els contractes i les col·laboracions ja existents.

Aquest acord marc té per objecte emmarcar i coordinar l'actuació de les dues institucions en activitats de formació, investigació científica de desenvolupament tecnològic i en la transferència de tecnologia desenvolupada en els àmbits de la Tecnologia i la Salut per a:


  • Potenciar l'expertesa existent a les dues institucions i contribuir a la seva projecció nacional i internacional
  • Portar a terme projectes multidisciplinars conjunts, d'investigació bàsica, clínica i aplicada
  • Desenvolupar programes de millora en el camp assistencial que promoguin la qualitat de vida en el ciutadà

Aquesta col·laboració anirà encaminada a:


  • Establir noves línies de treball estables en diferents àmbits competencials d'interès comú per part de la UPC i Mútua de Terrassa i mantenir les ja existents.
  • Executar nous projectes de recerca comuns
  • Promoure la transferència de coneixements comuna (publicacions, patents...).
  • Organitzar activitats comunes relacionades amb la promoció de la recerca i el desenvolupament tecnològic.
  • Participar en programes de formació per al personal de les dues institucions.

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.