Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

La Cambra - Cambra de Comerç de Terrassa - 05/08/2010


La Cambra promou la creació de 113 noves empreses en el primer semestre de l'any 2010, un 88% més que l'any anterior


Jornada de l'emprenedoria a La Cambra

415 projectes de nova empresa assessorats per la Cambra en el primer semestre de l'any 2010, un 25% més
Incrementa considerablement el nombre d'empreses assessorades respecte l'any 2009 i augmenta de forma molt significativa el nombre de noves empreses creades, passant de 60 en els primers 6 mesos de l'any 2009 a les 113 en el mateix període d'aquest any 2010
La inestabilitat del mercat laboral fa que moltes persones apostin per crear la seva pròpia empresa, fet que comporta que les noves empreses creades siguin més per necessitat que per oportunitat
L'entitat manté el seu compromís amb l'emprenedoria i el foment de l'esperit emprenedor a través d'un important ventall d'accions, fet que contribueix a la creació de noves empreses a la seva demarcació


La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa ha promogut la creació d'un total de 113 empreses de nova creació entre els mesos de gener i juny d'aquest any a través del seu Servei de Creació d'Empreses. Aquesta dada suposa un increment de més d'un 88% en les empreses creades respecte el mateix període de l'any 2009, fet que l'entitat valora com un clar signe de la voluntat emprenedora a la seva demarcació.

D'altra banda, durant els sis primers mesos de l'any, el Servei de Creació d'Empreses de la Cambra de Terrassa ha assessorat un total de 415 projectes de nova empresa, dada que és un 25% superior al mateix període de l'any anterior, en el qual es van assessorar un total de 332 projectes. Els projectes assessorats són els que, un cop desenvolupats, esdevindran noves empreses.


Entorn del mercat laboral: crear una empresa per necessitat

Aquest augment significatiu en el nombre de noves empreses creades es pot explicar, en part, per la situació del mercat laboral actual, el qual es troba en una situació d'inestabilitat i aquest fet comporta que moltes persones optin per fer realitat el seu propi projecte d'empresa. Aquesta realitat comporta que, a diferència de períodes anteriors on existia un nombre més elevat de persones que veien en el fet de crear una empresa pròpia una oportunitat de millora i de futur, actualment el fet de crear una nova empresa respon més a la necessitat davant un entorn laboral menys estable que anys anteriors. Es tracta d'una tendència que es ve consolidant en els darrers semestres en paral·lel a l'evolució de l'entorn econòmic i empresarial de la demarcació.


Perfil de les noves empreses creades

Pel que fa al perfil de les noves empreses creades, la Cambra ha constatat que les empreses recentment creades es caracteritzen per no necessitar un excessiu finançament inicial. Aquest fet s'explica, en part, pel fet que aquells projectes que necessiten quantitats econòmiques inicials elevades segueixen trobant-se amb certes dificultats de finançament.

D'altra banda, en referència al sector al qual pertanyen les noves empreses, la tendència se segueix centrant en el sector dels serveis, donat que un 66% de les empreses que s'han constituït en els sis primers mesos de l'any pertanyen a aquest sector. En segona posició, trobem que gairebé un 32% de les empreses creades pertanyen al sector del comerç, mentre que tan sols un 3% de les empreses que s'han creat entre gener i juny pertanyen al sector de la construcció.

Els emprenedors opten per negocis basats en el coneixement com a input més important. En aquest sentit, els serveis i els comerços no requereixen una gran inversió inicial, per això són els sectors que més èxit tenen entre els emprenedors.


La Cambra, compromís amb l'emprenedoria

La Cambra dóna suport a l'aparició de noves empreses amb un assessorament complert i gratuït dirigit a l'emprenedor. L'entitat assessora l'emprenedor des que té la idea de negoci, passant per la valoració de la viabilitat del projecte, la creació del Pla d'Empresa i la posterior posada en marxa del negoci. En moments posteriors, l'entitat ofereix també a l'emprenedor un ventall de possibilitats d'assessorament per a consolidar la nova empresa en el mercat.

Apart de l'atenció i el suport directe a l'emprenedor, la Cambra es compromet plenament amb el foment de l'emprenedoria a la seva demarcació. D'aquesta manera, l'entitat ha desenvolupat en els darrers anys un seguit d'actuacions institucionals estratègiques per fomentar l'esperit emprenedor, com són la implicació en novedosos projectes europeus de foment a l'emprenedoria; l'establiment d'acords amb els ajuntaments de municipis de la demarcació per promoure la creació de noves empreses al territori; l'organització d'accions informatives amb diversos centres docents de la demarcació per promoure la vocació emprenedora entre els estudiants; o l'organització d'activitats específiques per a nous emprenedors, com ara la Jornada de l'Emprenedoria.

Recordem que la Cambra de Terrassa forma part de la Xarxa INICIA, impulsada per la Generalitat de Catalunya, per impulsar la creació de noves empreses al teixit empresarial català.

El gran nombre d'empreses que s'ha creat durant el primer semestre de l'any, 113, és força significatiu, si tenim en compte que en tot l'any 2009 se'n va promoure la creació de 130.

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.