Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

UOC - 10/11/2010


La intensitat innovadora marca el nou model de creixement de l'empresa TIC a Catalunya


Dues persones en una sala d'ordinadors mirant un d'ells

La productivitat de les empreses TIC catalanes amb més intensitat innovadora se situa prop de 100.000 euros facturats per treballador, registre que és un 60% superior a l'assolit per les empreses menys innovadores.
Així es desprèn del tercer Estudi del sector empresarial de les TIC a Catalunya 2009, que la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC) ha dut a terme juntament amb la UOC.


L'estudi, dirigit pel professor d'Economia i Empresa de la UOC Joan Torrent ha estat presentat aquest dimecres en el marc d'una jornada TIC.cat pel secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Bosch, acompanyat pel director executiu de la FOBSIC, Josuè Sallent, i el mateix director de la investigació.

L'informe correspon a la sèrie de treballs que la FOBSIC fa anualment sobre la situació del sector TIC català, en els quals es recullen, s'analitzen i s'interpreten dades estructurals i quantitatives sobre l'activitat empresarial TIC a Catalunya, en especial del teixit de petites i mitjanes empreses.

La primera part de l'informe analitza l'estructura econòmica, la productivitat i la competitivitat, i els efectes d'arrossegament del sector TIC català envers la resta de branques i activitats econòmiques. La segona part estudia l'estructura empresarial, l'entorn econòmic, l'estratègia, l'organització, els recursos humans i les relacions laborals, la innovació, els equipaments i els usos de les TIC.

Com a novetat, hi ha una tercera part en què s'ha desenvolupat una nova agenda d'investigació sobre els determinants de la generació de valor i les fonts d'avantatge competitiu del sector empresarial de les TIC a Catalunya, amb la qual es volen extreure conclusions més acurades per a definir polítiques de desenvolupament industrial del sector.

Caiguda de productivitat i perfil d'eficiència de l'empresa TIC a Catalunya

Tot i que el model de creixement de l'empresa TIC a Catalunya ha estat extensiu, basat en la incorporació de llocs de treball (8,2% d'augment mitjà en el període 2008-2010), cal destacar que l'empresa TIC catalana tanca el recent període de crisi econòmica amb una caiguda rellevant de la productivitat i amb una clara pèrdua d'eficiència. Si el 2008, i amb el nivell de productivitat de l'economia catalana expressat en base 100, l'eficiència del sector TIC se situava en el 72,5% per sobre del conjunt del teixit productiu, al 2010 la productivitat de l'empresa TIC només se situa en el 24,8% per sobre la mitjana catalana.

Davant d'aquesta pèrdua d'eficiència, s'ha analitzat el perfil de la productivitat a l'empresa TIC de Catalunya amb l'objectiu d'identificar els determinants de la generació de valor i les fonts d'avantatge competitiva de les empreses TIC més eficients i productives.

Per sectors, l'estudi revela que hi ha més presència relativa d'empreses eficients en els subsectors de maquinari i telecomunicacions, i que les empreses TIC més eficients són les que tenen més experiència, les que tenen un origen empresarial de grup o d'empresa derivada (spin-off) i les que fan vendes a Espanya.

Pel que fa a l'eficiència lligada a l'estratègia de les empreses TIC, l'estudi conclou que les empreses que tenen més proveïdors i la producció subcontractada són les que tenen una productivitat superior a la mitjana catalana, i que el finançament i la internacionalització no són reptes estratègics.

En l'apartat de recursos humans i relacions laborals, s'observa que a les empreses TIC més eficients hi ha una baixa presència relativa de la formació i les noves formes d'organització del treball.

El perfil de l'empresa TIC amb intensitat innovadora

En analitzar com són les empreses TIC amb intensitat innovadora, l'estudi revela que tenen el seu sector d'activitat en el programari i una dimensió de més de 50 treballadors.

Pel que fa a l'estructura econòmica, els trets característics de l'empresa TIC amb intensitat innovadora són els d'una empresa que participa en xarxes d'àmbit TIC, que té uns treballadors joves (amb una mitjana d'edat inferior a 35 anys) i que ven a Espanya.

De l'estudi es desprèn que l'estratègia de l'empresa TIC amb intensitat innovadora es basa a tenir clients en el sector del comerç i a subcontractar la producció.

Els trets organitzatius de l'empresa TIC amb intensitat innovadora són: dedicació de recursos a l'ampliació de la formació no reglada, esforç en R+D+I, jornada de treball completa i flexibilitat a l'hora de contractar i remunerar.

També s'ha observat que les empreses TIC amb intensitat innovadora tenen una presència significativa de les noves formes d'organització del treball, com ara la supervisió del treball per objectius, l'organització del temps de treball per part dels treballadors o la polivalència dels treballadors.

L'estudi associa la intensitat innovadora amb la cooperació en la innovació amb els clients, i amb els usos TIC en el comerç electrònic.

L'estudi conclou que l'empresa TIC amb intensitat innovadora és més eficient que l'empresa TIC sense intensitat innovadora. La productivitat de les empreses TIC catalanes amb més intensitat innovadora se situa prop de 100.000 euros facturats per treballador, registre que és un 60% superior a l'assolit per les empreses menys innovadores.

Cap a un nou model de creixement de l'empresa TIC

La investigació conclou que el model de creixement de l'empresa TIC vinculat amb la intensitat innovadora és més intensiu, complet i sostenible en el temps (s'associa també amb més productivitat), que el model de creixement associat a l'eficiència, encara molt bàsic. De fet, la intensitat innovadora marcarà la línia de creixement del sector TIC en el futur, perquè disposa de les fonts coinnovadores d'eficiència necessàries per a la competència amb èxit en l'economia global del coneixement.

El secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Bosch, ha manifestat durant la presentació de l'informe que «les conclusions d'aquest estudi demostren la necessitat de continuar impulsant actuacions de suport dirigides a promoure una millora en el model de creixement de l'empresa TIC catalana, basat en la intensitat innovadora, l'ús avançat de les TIC, la generalització de noves formes d'organització, la millora contínua del capital humà i l'aprofundiment de la internacionalització, aspectes que es reforçaran dins dels plans d'actuació futurs del programa TIC.cat».

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.