Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA - 25/04/2013


La UPC desenvolupa un sistema avançat de gestió del trànsit per reduir-ne els costos i frenar la contaminació


Exemple d'evolució de fluxos de trànsit

Un equip de l'InLab de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB), de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), ha desenvolupat un sistema d'informació per fer més eficient la gestió de la mobilitat de persones i vehicles, basat en el processament intel·ligent de les dades
Resol els problemes de congestió del trànsit i dels sistemes de transport, l'impacte energètic, la generació d'emissions contaminants i la qualitat de vida a les ciutats.


Des de l'InLab, el laboratori de la FIB especialitzat en la docència i la recerca en l'enginyeria informàtica, un equip d'investigadors dirigit per Jaume Barceló ha treballat en el projecte In4Mo, que se centra en el desenvolupament de sistemes avançats d'informació sobre la mobilitat dels vehicles en l'entorn urbà. L'objectiu és explotar, de manera eficient i innovadora, la combinació de les tecnologies clàssiques per a la detecció del trànsit (com ara les espires d'inducció magnètica, els magentòmetres, el processament d'imatges o els radars, entre d'altres) amb les noves tecnologies de captació de vehicles equipats amb dispositius electrònics (com són els GPS, la tecnologia Bluetooth o els sensors TAG). L'ús integrat del conjunt d'aquestes tecnologies, unit a noves metodologies per adquirir, filtrar i processar les dades que s'obtenen, conflueixen en la creació d'una plataforma tecnològica nova que subministra informació més àmplia i precisa als centres de control de trànsit.

La plataforma desenvolupada a partir del projecte In4M, iniciat per un equip del Centre d'Innovació del Transport (CENIT) actualment integrat a l'inLab FIB i finançat pel Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), ha comptat amb la col·laboració de l'associació Intelligent Transport System España i les empreses Bitcarrier, TEKIA Ingenieros i Telvent (Schneider Electric).

Els investigadors i col·laboradors en el projecte han partit de la tesi de que la tecnologia és una condició necessària, però no suficient, per a la generació d'informació fiable, puntual i disponible en el lloc i l'instant en què cal tenir-la. És a dir, que el grau d'smartness (intel·ligència) és resultat d'una combinació eficient entre les dades que s'obtenen i el seu processament.

I és que les dades proporcionades per les diferents tecnologies que es poden fer servir són heterogènies. És en aquest sentit en que la plataforma creada dins del projecte In4Mo incorpora i integra una varietat de mètodes d'anàlisis i processament de dades més flexibles i precisos que les tècniques habituals. Aquestes tècniques permeten filtrar millor les dades, tot eliminant la informació que és atípica, i complementar la que falta per generar sèries completes. També fan possible combinar les dades procedents de les tecnologies diverses de manera coherent per generar una informació homogènia de major qualitat.

Les tècniques desenvolupades també poden utilitzar-se en models dinàmics sobre l'evolució dels fluxos de trànsit per fer estimacions, prediccions i visualitzacions de l'estat de la xarxa viària. L'ús integrat d'aquestes tècniques en una sola plataforma proveeix d'informació als sistemes d'informació de trànsit, en qualsevol de les seves formes, amb una visió i una estimació adequades de l'estat de la xarxa vial i de la seva evolució a curt termini. Això permet prendre decisions més eficients i econòmiques, com ara restringir accessos, facilitar l'evacuació o proposar rutes alternatives.

Una resposta a la sensorització de les ciutats

En un futur pròxim, les ciutats s'ompliran de sensors per aplegar dades de naturalesa molt diversa. És l'anomenada 'sensorització de les ciutats'. En aquest sentit, el projecte In4Mo ha tingut com a objectiu principal el desenvolupament de les aplicacions que constitueixen el nucli de l'smart mobility (mobilitat intel·ligent), un dels pilars fonamentals del concepte d'smart city (ciutat intel·ligent).

Així, el projecte In4Mo dóna resposta als reptes que s'estan plantejant en l'àmbit de la logística, el transport, la mobilitat i la gestió del trànsit a les ciutats, on s'ha passat d'una situació en què l'adquisició de dades era costosa, i en molts casos insuficient, a un escenari com l'actual, en el qual els gestors i responsables es poden trobar desbordats per les dades que genera la tecnologia. El problema és que aquestes no generen informació per si mateixes. Pels investigadors de l'InLab, la clau és processar les dades de manera intel·ligent. D'aquesta manera, es pot generar la informació necessària per a una gestió més eficient del trànsit i satisfer, així, les demandes dels serveis de mobilitat.

La gestió intel·ligent de les dades sobre el trànsit pot ajudar també a resoldre els problemes de congestió així com l'impacte sobre el consum energètic, la generació d'emissions contaminants i la qualitat de vida a les ciutats que generen el model de transport i de mobilitat actuals.

El projecte s'ha desenvolupat en el marc del Programa Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, concretament dins del subprograma Avanza Competitividad I+D+I.

Les innovacions en matèria de ciutats intel·ligents són una de les línies estratègiques de l'activitat de recerca de la UPC. El Centre d'Innovació i Tecnologia (CIT-UPC) ajuda a donar visibilitat a les capacitats tecnològiques de la Universitat en aquest i altres àmbits perquè es transfereixin a les empreses i a la societat.Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.