Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

AJUNTAMENT DE TERRASSA - 22/03/2013


A Terrassa, dos portals tecnològics nous per a un Govern obert


Portal Transparència Terrassa

L'Ajuntament de Terrassa ha posat en funcionament dues noves iniciatives: el portal Open Data Terrassa i el portal de Transparència.
Aquests espais permetran garantir que el flux constant d'informació municipal arribi a tota la ciutadania amb puntualitat i de manera clara i útil, facilitant que la informació pública esdevingui accessible, tant per a crear opinió a través del coneixement, com per impulsar serveis més eficaços o productes derivats que generin valor i riquesa. Alhora, també fomentaran valors com la integritat, l'eficàcia i la responsabilitat dels qui governen.


Al portal Open Data Terrassa hi podem trobar dades públiques obertes per a la seva explotació, agrupades segons diferents tipologies: cens d'activitats, equipaments municipals, agenda cultural, informació econòmica, carrers, fons fotogràfic de l'arxiu municipal, entre d'altres.

La llicència d'ús d'aquests continguts és personalitzada en funció de la tipologia i característiques de cada conjunt de dades.

Qualsevol ciutadà o empresa pot analitzar, reutilitzar i redistribuir aquestes dades generant nous serveis. Això també permet que l'administració pública millori en transparència i govern obert, alhora que fomenta la generació de riquesa mitjançant una gestió intel·ligent dels recursos (govern intel·ligent).

El producte no és una simple web. Darrera hi ha tot el compromís per mantenir les dades actualitzades en tot moment i garantir-ne l'accessibilitat. Les dades surten directament dels sistemes d'informació i tot el procés està totalment automatitzat fins a la seva publicació, sense cap intervenció humana.

A partir d'ara continuarem incorporant més dades obertes i en millorarem la seva reutilització, tota vegada que el projecte té una vocació facilitadora de la generació d'activitat econòmica, aprofitant l'actual context favorable a l'ús de les noves tecnologies en la ciutat.

Open Data Terrassa

El portal de Transparència pretén ser un canal d'informació que serveixi per conèixer en tot moment què fa l'Ajuntament de Terrassa, com es gestiona el seu pressupost, a quines empreses contracta i, en general, tot un conjunt ampli d'informació sobre els aspectes més rellevants de la gestió municipal.

Aquest portal permet:

Transparència econòmica

a) La publicació de l'estat del pressupost municipal, tot incorporant i permetent l'accés a jocs de dades en format obert dins del portal Open Data.

b) Publicació de dades del pressupost municipal amb periodicitat mensual: L'origen de la informació s'alimenta a partir dels "estats d'execució mensuals del pressupost" tant d'ingressos com de despeses. Alimentarà aquesta informació el portal Open Data igual que en l'apartat anterior.

c) Nivell de detall: informació pressupostària (per ingressos i/o despesa: per partides, classificació...), o els totals per cada fase per a la que passa una despesa.

d) Reagrupació "semàntica" per una major comprensió pública de la classificació econòmica, orgànica, programes existents, fases d'execució del pressupost municipal... podent agrupar per la periodicitat desitjada (anual, trimestral, mensual) o tipologia de proveïdors per indicar exemples dels nivells d'agrupació que poden existir.

Gestió Transparent

Els indicadors de transparència municipal constitueixen una eina per a mesurar el nivell de transparència dels ajuntaments davant els ciutadans i la societat. Des de l'any 2008 Transparència Internacional (TU) s'encarrega d'elaborar i avaluar aquests indicadors de transparència municipal (ITA), que agrupa 80 indicadors classificats en les 6 àrees:


  • Informació sobre la corporació municipal: 17 indicadors.
  • Relacions amb els ciutadans i la societat: 13 indicadors.
  • Transparència econòmica-financera: 14 indicadors.
  • Transparència en les contractacions de serveis: 4 indicadors.
  • Transparència en matèries d'urbanisme i obres públiques: 17 indicadors.
  • Indicadors de la nova llei de transparència: 14 indicadors.

Fruit de l'ús d'aquest portal, destacarem els conceptes o les preguntes més freqüents i amb un llenguatge més quotidià, facilitant l'accés a la informació més desitjada.

Aquest és un portal que estarà en permanent construcció, això vol dir que des del seu inici serà accessible una part important d'informació, però una part del que finalment, i pas a pas, acabarà mostrant el portal de Transparència.

Amb la posada en marxa d'aquestes dues actuacions, l'Ajuntament de Terrassa ha fet un pas important cap al Govern Obert, però no pas el definitiu.

Volem que aquests dos portals creixin de manera progressiva amb més continguts, amb més i millors dades i informació. Properament incorporarem l'agenda dels càrrecs polítics, el detall de tota la contractació municipal, així com els indicadors associats al Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública.

També volem establir sinèrgies de col·laboració amb la ciutadania, les persones emprenedores, les institucions o les empreses de la ciutat que utilitzin dades obertes per tal de fer-les més riques i usables. Impulsarem mecanismes que garanteixin el tractament d'aquestes aportacions, amb l'encàrrec de transmetre aquesta nova visió de la gestió de dades públiques, per identificar i marcar les prioritats d'obertura de les dades a nivell de ciutat, per aconseguir la generació real de valor i innovació.

Portal de TransparènciaPosa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.