Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

CECOT - 30/07/2010


Tres mil sis-centes empreses i emprenedors s'interessen per la Reempresa


CECOT

La Reempresa és un nou model d'emprenedoria i de creixement empresarial que pretén impulsar l'activitat econòmica.
El 90% dels interessats en la Reempresa són de la província de Barcelona.
El 50% dels reemprenedors expressen la voluntat de ser amos del seu propi negoci com a principal motivació per reemprendre.


El passat 15 de juny, la patronal catalana Cecot va posar en marxa el Centre de la Reempresa de Catalunya, una iniciativa pionera a l'estat espanyol. Des d'aleshores Reempresa avança a ritme accelerat per tal d'atendre un flux inesperat de persones interessades en el servei que volen participar del projecte. Amb només un mes i mig de vida Reempresa ha superat totes les expectatives previstes i ha rebut més de 3600 visites via web, amb una mitjana diària de 80 persones, i ha atès presencialment més de 40 persones, sumant cedents i reemprenedors.

La composició de la mostra obtinguda és representativa del perfil de persona i/o empresa interessats en Reempresa. De les dades obtingudes fins a dia d'avui se n'extreu que un 51% dels interessats són reemprenedors i un 49% són cedents, dada que sorprèn per la seva equitat. En l'àmbit territorial, aproximadament un 90% dels interessats pertanyen a la província de Barcelona, mentre que un 5% són de la província de Tarragona i el 5% restant de la província de Lleida. Sectorialment destaquen les empreses del sector serveis, que acaparen un 13% del total d'empreses seguit de prop per petits comerços, assessories i empreses implicades en processos de fabricació, amb un 9% cadascuna.

Pel que fa als reemprenedors, un 50% expressen la voluntat de ser amos del seu propi negoci com a principal motivació a l'hora de reemprendre. Més de lluny i com a principals causes / motivacions per a reemprendre tenim desavinences amb els socis, amb un 9%, i amb un 12.5% el desig d'expandir (diversificar) l'activitat d'un negoci existent, que posa de manifest el perfil empresarial d'alguns dels reemprenedors.

El Centre de la Reempresa de Catalunya és un instrument que pretén incidir directament en la reactivació de l'economia, en la generació de riquesa i el manteniment de l'ocupació. És un espai físic i virtual que coordina els serveis efectius de recolzament al reemprenedor i al cedent i que compta amb el suport i implicació del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. El president de la Cecot, Antoni Abad, afirma que "s'han dedicat molts esforços, especialment en els darrers anys, en fomentar i facilitar la creació d'empreses però hem oblidat que, tant important com la creació, si no més, és afavorir la continuïtat".


La Reempresa, nou model d'emprenedoria i creixement empresarial

La Reempresa és un nou model d'emprenedoria i de creixement empresarial, pel qual un nou emprenedor - reemprenedor - pren el testimoni en la gestió d'una empresa ja existent, comprant-la en la seva totalitat per continuar l'activitat, salvaguardant d'aquesta manera el patrimoni empresarial individual i col·lectiu, per a fer-la créixer, sense haver de passar per la fase de crear-la.

El mecanisme possibilita la compra dels actius i passius d'una empresa existent al seu anterior propietari o propietaris- cedents- mantenint l'activitat, els llocs de treball i el ritme de funcionament habitual sense entrebancs per l'entorn empresarial proper.

El reemprenedor aporta a l'empresa una renovadora línia d'actuació i els mitjans necessaris per la millora i reorientació del negoci, que parteix d'una situació millor objectivament que la de la possible creació de nou.

Aquest relleu evita la pèrdua de capital econòmic i de coneixement especialitzat, a més de tants actius intangibles, com els contactes o la posició de mercat, inclosos els hàbits de compra dels clients, que porten a la devaluació dels actius tangibles. Evita també la desaparició de llocs de treball i la disminució dels creixement econòmic, factors que, avui encara més, convé protegir i fomentar.


Dades que permeten dimensionar el camp de treball de la Reempresa:

El teixit empresarial català el conformen gairebé 700.000 PIMES, que representen el 99% del total d'empreses a Catalunya i el 18.5% de les empreses a Espanya.

L'any 2008 el balanç entre la creació d'empreses i la destrucció d'empreses de nova creació va presentar un saldo negatiu d'un l'1.7% anual, que sumat a les activitats cessants d'empreses ja existents comptabilitzen un 13% del teixit industrial català, és a dir que prop de 82.000 empreses cessen les seves activitats anualment a Catalunya, d'aquestes al menys 12.000 tanquen per motius no econòmics.

Diferents estudis europeus corroboren la poca planificació dels traspassos com a principal causa del tancament d'empreses en funcionament. En contraposició obtenim un 25% de casos d'èxit assolits en processos de Reempresa.

Aquests mateixos estudis identificarien en més de 120.000 empreses i 258.000 treballadors els possibles involucrats en aquest procés en els propers 10 anys a Catalunya, que es traduiria en que 30.000 empreses finalitzessin amb èxit la cessió.

Visiteu la web www.reempresa.org

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.