Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

DIUE - 18/10/2010


El Govern de la Generalitat fomenta les vocacions científiques entre els joves


Logotip Generalitat

Els Departaments de la Presidència, d'Educació i d'Innovació, Universitats i Empresa, conjuntament amb Talència, presenten el nou programa Noustalents.cat, orientat a promoure l'interès dels joves per la ciència, la tecnologia i la recerca
El programa consta de tres objectius principals: fomentar la vocació de joves amb talent i motivació per dedicar-se professionalment a la recerca científica; aconseguir la implicació en el programa de tots els agents públics i privats dedicats a la recerca i al coneixement, i visualtizar el compromís del Govern de convertir Catalunya en un referent internacional de primer nivell en recerca i innovació, en el marc del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació.


Els Departaments de la Presidència, d'Educació i d'Innovació, Universitats i Empresa, conjuntament amb Talència, la institució de foment de la recerca a Catalunya, han presentat el nou programa Noustalents.cat.

Foment de la vocació científica

Aquest projecte pretén ajudar a detectar els estudiants amb més capacitat per a la ciència i la tècnica i ajudar-los a portar a terme una activitat sistemàtica de recerca; és a dir, estimular-los a obrir-se camí professional en aquest àmbit. Així, el programa preveu treballar per canviar la imatge social de la ciència que pateix malauradament d'estereotips irreals molt arrelats en la nostra societat, com per exemple, que la matemàtica és necessàriament avorrida, inútil i inhumana. El compromís del Govern és conscienciar també de la dimensió social de la ciència, en el sentit que tot el coneixement, tot el que es treballa en la recerca, en els laboratoris, acaba servint per millorar la qualitat de vida de les persones. I també prendre mesures per eliminar els estereotips negatius que influeixen en les presències femenines en els estudis científics i tecnològics (CTM).

Implicació de tots els sectors

Noustalents.cat és un projecte innovador que posarà en contacte de manera sostenible aquells que són responsables de la recerca, els investigadors, amb aquells que tenen la responsabilitat de formar i orientar els joves, el professorat de secundària.

Es vol donar protagonisme i ser un reconeixement social d'aquests professors de secundària que fan una important labor didàctica i d'orientació dels joves en aquests àmbits sense que en la majoria de les ocasions es reconegui el seu esforç. Per a això, se'ls oferirà un marc flexible de formació permanent que contempli tant l'actualització científica com coneixement de les professions relacionades amb l'àmbit CTM; es fomentarà les xarxes d'intercanvi entre professorat i es vetllarà per la continuïtat dels programes iniciats per tal que es puguin superar els impediments de tipus conjunturals.

Treballar pel canvi de model econòmic

Catalunya necessita transformar el model productiu actual i potenciar la recerca i la innovació com a pilar de l'economia; per poder tirar-ho endavant, cal promoure la qualificació professional necessària dels treballadors perquè puguin desenvolupar-se professionalment, i el pas previ és la promoció del talent en la recerca científica i la innovació a les escoles. Aquest és el compromís que el Govern durà a terme en el marc del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació.

Programes a desenvolupar

En el marc del projecte Noustalents.cat s'ampliaran iniciatives que el Govern ja està fent funcionar com el Programa per a la promoció de l'Excel·lència en Ciències, Tecnologia i Matemàtiques (CTM) i iniciatives noves com, per exemple, els Treballs de Recerca Co-Tutoritzats.

Treballs de Recerca Co-Tutoritzats

És una iniciativa pionera consistent en l'apropament dels centres de recerca als centres educatius fent possible la co-tutorització, per part del professorat i de la comunitat investigadora, de treballs de recerca d'alumnes de batxillerat amb un alt rendiment acadèmic i un alt grau de motivació.

Grup de Treball d'Excel·lència Educativa

Equip d'uns 50 professors experts preferentment en l'àmbit de les CTM però també en d'altres. Aquest grup ha participat en el disseny i desenvolupament de la web 2.0 d'excel.lència; dur a terme accions de suport als treballs i projectes de recerca de l'alumnat; implicació i col·laboració d'entitats i institucions diverses; disseny d'accions formatives per a professorat destinades a promoure la detecció i el conreu de l'excel·lència i la creativitat.

Programa de formació de professorat señor

Pretén afavorir processos d'actualització científica i didàctica en el context de la promoció de l'excel·lència educativa i, alhora, ha de servir per a la transferència de coneixement als centres educatius incidint en els resultats acadèmics del centre. En l'oferta formativa podrà participar el professorat amb més de 10 anys de serveis i plaça definitiva al centre.

Espai WEB XTEC 2.0 d'Excel·lència

El programa Noustalents.cat no vol ser una iniciativa més, sinó un aglutinador d'iniciatives; per això, es crearà i promocionarà un espai web específic a l'espai XTEC 2.0 destinat a la promoció i difusió de l'excel·lència, que farà possible visualitzar de manera centralitzada el conjunt de l'oferta. Es tracta d'un espai virtual que serà d'utilitat als principals agents implicats: alumnat, professorat i famílies, i públic en general.

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.