Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

CECOT - 22/03/2011


Les organitzacions patronals Cecot, Fundació PIMEC i les sindicals CTAC (UTG) i FSTRADE (CCOO) posen en marxa un programa de suport per tornar a emprendre després d'un fracàs empresarial


Logo Inicia't

Aquest programa compta amb una important col·laboració institucional que pretén fomentar la consolidació empresarial i la creació d'ocupació
El Reinicia't, promogut pel Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat, és un projecte innovador d'àmbit català que incidirà en minimitzar la por al fracàs empresarial.


Quatre organitzacions catalanes, dues patronals i dues sindicals, juntament amb el departament d'Empresa i Ocupació, impulsen el programa Reinicia't. Torna a emprendre per donar suport a persones empresàries que han viscut una experiència empresarial fallida i promoure que part de l'èxit radica en la superació i perseverança davant del fracàs. A través d'aquest programa, que es realitzarà per tot el territori català, les organitzacions promotores pretenen fer un primer pas per provocar un canvi cultural i de mentalitat, volen fomentar una societat que sigui més tolerant i amb una percepció més positiva respecte al fracàs empresarial. Sense aquest estigma, ni aquesta por és possible tornar a emprendre amb èxit generant riquesa i creant ocupació.

L'acte va estar presidit per Artur Mas, president de la Generalitat i va comptar amb una benvinguda en la qual també va intervenir el conseller d'Empresa i Ocupació, Francesc X. MENA i el president de la patronal Cecot, Antoni Abad, entitat coordinadora del Reinicia't. Torna a emprendre. També van intervenir a l'acte els representants de les institucions que donaran impuls a la iniciativa: Josep Lluís Francesca, president de la Fundació PIMEC; Salvador Duarte, president de la CTAC (UGT); Jordi Gutiérrez, secretari general de la FS TRADE (CCOO).

Després de la presentació inicial va tenir lloc la intervenció de l'empresari Xavier Gabriel, propietari de la Bruixa d'Or, que va parlar de la seva experiència personal després d'haver patit diferents fracassos empresarials.

Els organitzadors estans satisfets amb l'interès generat per aquest projectes que ha sobrepassat la capacitat d'ocupació de l'Auditori preparat per 220 persones.

El Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu donen suport al Programa Reicinia't. Torna a emprendre.

El context de pèrdua de teixit empresarial Català

A Catalunya, l'any 2008 hi havia 635.445 empreses, l'any 2009, 629.362 i a finals de 2010, 619.678. D'aquestes empreses un 94% són microempreses i més d'un 50% són empresari individuals. [Dades de l'IDESCAT. Empreses]

L'any 2010 a Catalunya hi va haver 86.622 altes i 98.320 baixes, amb una taxa neta d'entrada del darrer trimestre del -0,4%, superior a la del tercer trimestre que va ser del -1.1%. [Dades del Butlletí de demografia empresarial del Departament d' empresa i Ocupació. 4art trimestre de 2010].

Tenint en compte el número de baixes del 2010, podem fer una extrapolació en els darrers tres anys, la qual cosa ens portaria a parlar que en els darrers tres anys Catalunya ha perdut aproximadament 300.000 empreses, entre autònoms i pimes. D'aquests, el 50% són involuntaris, fruit de la gestió, julibacions i de la situació econòmica general.

Tot i que molts tornen a reiniciar el seu projecte empresarial, bé amb una altra dimensió o bé en un nou sector, ens trobem amb una realitat d'un considerable percentatge de persones empresàries que surten del sistema per passar a treballar per compte aliena o en situació d'atur sense dret a cobrar cap mena de subsidi.

Millorar l'opinió pública respecte al fracàs empresarial

Reinicia't és un projecte innovador d' àmbit català, que té com a objectius principals millorar l'opinió pública respecte al fracàs empresarial i ajudar a les persones empresàries que han viscut una experiència empresarial fallida, donar-los el suport necessari perquè siguin conscients de la seva situació, l'acceptin, i puguin tenir la confiança i els recursos necessaris per a tornar a emprendre un nou negoci o bé reincorporar-se al món laboral.

A través d'experts professionals les entitats promotores donen el suport i assessorament a cada persona en funció de les seves necessitats i sobretot en l' àmbit de la resiliència, assessorament jurídic-socioeconòmic, per fer l'estudi de viabilitat i de reinserció en el món laboral, que ajudarà a les persones empresàries a reincorporar-se activament.

El projecte es concreta en quatre actuacions:


  • Creació de la metodologia d'atenció a les persones empresàries o emprenedores que han viscut una experiència empresarial fallida.
  • Difusió del projecte per aconseguir un canvi cultural respecte al fracàs empresarial.
  • Atenció i assessorament a les persones autònomes i/o empresàries per tal de donar-los el suport necessari i acompanyament en el procés de tornar a emprendre o bé recol·locar-se.
  • Difondre els casos d'èxit de persones ateses al projecte per tal que serveixin d'exemple a d'altres persones que es poden trobar en una situació semblant.

Qui es beneficiarà d'aquest programa?

El projecte va adreça a persones desocupades que hagin estat donades d'alta com a autònomes o empresàries, que hagin tancat el negoci o estiguin en situació de tancament imminent i que vulguin tornar a emprendre una activitat empresarial i un negoci per compte propi.

El projecte és totalment complementari amb les polítiques públiques que existeixen de foment a la creació d'empreses. Concretament a Catalunya comptem amb la xarxa Inicia que a través dels ens locals dóna suport als emprenedors per valorar la viabilitat del seu projecte empresarial, però fins ara no es disposava d'un programa d'àmbit català que donés resposta a les necessitats de les persones emprenedores i empresàries que han hagut de tancar la seva empresa, un programa que treballi aquesta vessant més humana que té en compte les persones.

Línies d'actuació del Reinicia't. Torna a emprendre

Objectiu general:

Fomentar un clima més favorable a l'esperit empresarial, especialment en casos de fallida empresarial, creant una metodologia d'atenció a la persona empresària per potenciar-la a tornar a emprendre i/o recol·locar-se.

Objectius específics:

Atenció, assessorament i coaching a persones empresàries desocupades per tal d'acceptar la nova situació en la que es troben i definir el seu itinerari personal d'inserció.

Fomentar un clima més favorable a l'esperit empresarial.

Fomentar el fet de tornar a emprendre.

Resultats del projecte:

1-Creació de la metodologia d'atenció. Difusió i transmissió de la mateixa a 1000 entitats i organitzacions catalanes que el vulguin desenvolupar.

2-Desenvolupament d'un programa d'actes per tot el territori català amb una assistència global esperada de 1500 persones.

Creació del blog del projecte www.reiniciat.cat.

Campanya de sensibilització a mitjans de comunicació.

60 convenis de col·laboració/adhesions amb entitats i organitzacions que vulguin desenvolupar el projecte a tot el territori català.

Acte de cloenda per posar en valor l'esforç i la iniciativa dels participants i presentar els casos d'èxit.

3-Atenció i assessorament a persones ex-empresàries i autònomes a 31 de desembre d'aquest any:


  • 210 persones empresàries assessorades
  • 158 persones formades i assessorades en resiliència.
  • 158 persones assessorades econòmica i jurídicament
  • 53 empreses creades
  • 42 persones recol·locades

4-Recull de casos d' èxit

Recull d'experiències reals viscudes en primera persona i fer-ne difusió com exemples a seguir d'acceptació de fracassos per tornar a emprendre.

Amb aquest projecte volem socialitzar l'èxit, ja que aquest depèn d'expectatives personals i pot passar des de la creació del propi lloc de treball a crear empreses gasela.

Quatre socis de diferent naturalesa i amb experiència contrastada en el món empresarial i en el foment de l'emprenedoria facilitaran l'aplicació del Programa Reinicia't.

Els quatre socis participants són institucions de diferents àmbits relacionats amb el món empresarial i econòmic. Tots els socis formen part de la Xarxa Inicia, que fomenta l'emprenedoria a Catalunya.

La patronal Cecot coordinarà el programa Reinicia't. La Cecot és una organització empresarial multisectorial que defensa els interessos del teixit empresarial català; però, a més, es caracteritza pel desenvolupament de projectes i serveis que promouen els valors fundacionals de l'organització (RSE, respecte per l'entorn i capacitat d'innovació) a través de la Fundació Cecot Persona i Treball. Aquesta Fundació té per objecte el desenvolupament d'iniciatives de foment de la responsabilitat social empresarial, la promoció de la igualtat d'oportunitats i de tracte dels treballadors i treballadores a les empreses, impulsant iniciatives de cooperació empresarial en l'àmbit de l'ocupació, la formació i el reciclatge professional dels recursos humans i la innovació tecnològica de les estructures productives, activitats emmarcades dins del propòsit de col·laborar en el desenvolupament econòmic i progrés i cohesió socials, mitjançant el foment, promoció i assistència de la iniciativa privada empresarial així com respondre a les necessitats socials de l'entorn mitjançant actuacions en els àmbits educatius, assistencials i de relació social.

La Fundació PIMEC neix l'any 2007 amb l'objectiu de poder esdevenir un element estratègic de representativitat de PIMEC en àmbits de caire social. La seva missió és sensibilitzar el món de la petita i mitjana empresa i de les persones autònomes sobre la necessitat d'incloure aspectes socials com a factor de la competitivitat dins la seva dinàmica empresarial. La Fundació PIMEC actua a través de programes, facilitant eines i recursos, impartint formació, participant en actes i seminaris, fomentant voluntariat.

La Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC) és una organització que treballa per la millora del col·lectiu de treballadors autònoms de Catalunya. La CTAC ha desenvolupat i acumulat tot un seguit d'actuacions centrades a donar servei i assessorament al col·lectiu d'emprenedors, tant aquells que han d'iniciar una activitat per compte pròpia com per aquells que estan plenament consolidats. A més la CTAC té una especial interès en l'assesorament i ajuda cap als autònoms del conjunt de Catalunya amb especials dificultats d'integració, ajudant a tenir un territori més emprenedor i de més qualitat.

La Federació Sindical de Treballadors Autònoms Dependents (FS TRADE) és una organització sindical amb personalitat jurídica pròpia, confederada amb la Comissió Obrera Nacional de Catalunya. El seu àmbit d'actuació és tot el territori de la Generalitat de Catalunya.

L'objectiu prioritari de l'organització és millorar les condicions de treball, professionals, jurídiques, fiscals i de protecció social dels treballadors autònoms en general i dels dependents en particular. Ofereixen serveis i activitats d'assessorament i orientació en temes relacionats amb els TRADE.

El Departament d'Empresa i Ocupació facilitarà la transferència del coneixement i la metodologia del programa a la xarxa INICIA, la xarxa de suport a les persones emprenedores de Catalunya i dóna suport al programa conjuntament amb el Fons Social Europeu a través de la línia de projectes innovadors.

BLOG DEL PROGRAMA: www.reiniciat.catPosa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.