Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

La Cambra - Cambra de Comerç de Terrassa - 25/02/2008


La Cambra ha promogut la creació de 90 noves empreses l'any 2007


Logotip Cambra de Terrassa

L'entitat va assessorar l'any 2007 un total de 400 projectes de nova empresa, la xifra més elevada dels darrers exercicis
De mitjana, un 25% d'aquests projectes assessorats tenen viabilitat i podran esdevenir empreses sòlides i competitives


La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa, a través del seu Servei de Creació d'Empreses (SCE), ha promogut la creació de 90 noves empreses durant l'any 2007. A més, l'entitat ha assessorat un total de 400 nous projectes empresarials, dels quals aproximadament un 25% tindran la viabilitat suficient i podran esdevenir empreses sòlides, que contribuiran al desenvolupament econòmic de la demarcació.

De les 90 empreses creades l'any 2007 a partir de l'assessorament rebut per la Cambra, gairebé 6 de cada 10 (un 59%) corresponen al sector dels serveis, mentre que també destaquen els projectes dedicats a l'obertura d'un nou comerç, que suposen el 29% dels emprenedors assessorats. La resta de projectes es reparteixen entre el sector industrial (9%) i el de la construcció (3%).

El perfil mitjà de l'emprenedor de la demarcació de la Cambra de Terrassa se situa en una mitjana d'edat de 36 anys. Un 53% dels emprenedors són dones, mentre que el 47% són homes. Pel que fa al nivell d'estudis, un 39% havien finalitzat estudis de caràcter superior (doctorats, llicenciatures o diplomatures), però destaca també el fet que un 37% dels emprenedors disposen d'estudis mitjans (Batxillerat o cicles formatius). D'altra banda, el 23% dels empresaris ha finalitzat els estudis de secundària, i només el 3% dels usuaris disposa d'estudis primaris.


L'emprenedor per necessitat i per oportunitat

La Cambra ha detectat que el nou emprenedor respon a dos perfils diferenciats. En primer lloc, existeix l'anomenat "emprenedor per necessitat". Aquest perfil correspon a una persona o uns socis que consideren que l'única sortida per aconseguir una feina estable és la creació d'un negoci propi.

D'altra banda, l'emprenedor "per oportunitat" correspon a un perfil de persona, generalment amb bona preparació professional, que detecta una nova oportunitat de negoci i la vol emprendre, tot i tenir ja una situació laboral satisfactòria.


400 projectes assessorats: des de la idea a la realitat empresarial

D'altra banda, el Servei de Creació d'Empreses de la Cambra ha ofert recolzament directe a 400 nous projectes empresarials durant l'any 2007, la xifra més elevada des de l'any 2003.

L'entitat assessora l'emprenedor que té una idea de negoci, des de l'estadi inicial fins que es constitueix l'empresa. Aquest acompanyament de la Cambra durant el procés s'inicia amb la idea, moment en el qual l'entitat valora la seva viabilitat, fins a la seva consolidació en el mercat. En aquest període de creació del negoci, que pot durar fins a un any, l'emprenedor passa per un procés d'assessorament que no necessàriament sempre es tradueix amb la creació d'una empresa.

El nou emprenedor rep de la Cambra una formació específica i un assessorament que li permeten afrontar amb garanties el repte que comporta la posada en marxa de l'empresa, des del pla d'empresa, l'estudi de viabilitat econòmica, la planificació de l'estratègia a seguir, etc. Solament aquells projectes sòlids acaben esdevenint viables i, per tant, noves empreses.

Tenint en compte aquest procés, la xifra de projectes assessorats que esdevenen empreses de nova creació se situa de mitjana en una relació d'un 25%. Aquesta xifra es va mantenir estable en l'any 2007 tot i el cert refredament del cicle econòmic que va tenir lloc ja durant els darrers mesos de l'any passat.

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.