Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

Caixa Terrassa - 28/11/2007


Les hipoteques i els plans de pensions de Caixa Terrassa obtenen la certificació de qualitat ISO 9001


Entrega del certificat

Les hipoteques i els plans de pensions de Caixa Terrassa han obtingut la certificació de qualitat UNE-EN ISO 9001:2000 per part d'AENOR, la primera companyia espanyola de certificació
Aquest certificat comprèn tant les activitats que es realitzen a serveis centrals com a la xarxa d'oficines i centres hipotecaris de l'entitat, pel que fa al disseny, comercialització i formalització de préstecs hipotecaris a particulars per a l'adquisició de vivenda, i al disseny i a la comercialització de plans de pensions individuals i de col·lectius empresarials


Paral·lelament, també s'ha atorgat a Caixa Terrassa l'acreditació IQNet, que dóna validesa internacional a la certificació d'AENOR.

Aquesta nova actuació forma part de les polítiques de qualitat que Caixa Terrassa aplica des de fa anys per a la millora continua del servei i del catàleg de productes. Cal destacar, entre altres accions, la realització d'enquestes periòdiques per conèixer el grau de satisfacció dels clients, l'establiment d'estàndards de qualitat en la comercialització dels productes i la disposició d'un servei de Notes a la Direcció, a través del qual es poden expressar les inquietuds, suggeriments, queixes, etc.

En aquesta línia, des de l'any 2003 Caixa Terrassa aplica el model de gestió EFQM (European Fundation Quality Management), que és utilitzat en moltes de les millors empreses d'Europa. Periòdicament, l'entitat realitza avaluacions sobre el grau d'implantació i compliment del model per tal d'identificar els punts forts i prioritzar les accions en les àrees de millora.


Nou avanç en la gestió de la qualitat

Ara, Caixa Terrassa dóna un nou pas endavant en la gestió de la qualitat a través de la certificació de productes i serveis per part d'una norma internacionalment reconeguda.

A l'octubre del 2006, Caixa Terrassa va iniciar el treball d'implantació i de certificació d'un sistema de gestió de qualitat, segons els estàndards internacionals ISO 9001:2000 per a l'assegurament de la qualitat del servei.

El procés ha durat al voltant de dotze mesos, en el qual s'han dut a terme els programes de formació als diferents departaments implicats, la complimentació de tota la informació i els requeriments de la norma i la realització de l'auditoria, fins a l'expedició dels certificats ISO 9001 per als préstecs hipotecaris i els plans de pensions.


Avançat nivell de maduresa del Sistema de Gestió de Qualitat

La seva vigència és de tres anys, però anualment l'entitat haurà de passar una auditoria de revisió. Transcorregut aquest període de tres anys, s'haurà de renovar la certificació. En el seu informe, la companyia AENOR ha destacat el nivell avançat de maduresa del Sistema de Gestió de Qualitat de Caixa Terrassa, el qual, tal com està dissenyat, permet anar incorporant nous productes i serveis a la certificació. Així mateix, AENOR ha posat de relleu l'agilitat demostrada en tot el procés d'adaptació als requeriments de la norma com un fet diferencial de l'entitat financera.

Aquesta certificació ISO 9001 acredita, entre altres aspectes, l'aplicació dels criteris de risc establerts per l'entitat; el compliment estricte de la transparència, l'assessorament i l'adaptació dels productes al perfil i a les necessitats del client; el compliment dels terminis previstos en la concessió i la formalització dels productes; la incorporació de millores continues en els productes i serveis certificats i el seguiment periòdic de la satisfacció dels clients que els tenen contractats. En aquest punt, cal assenyalar que l'entitat realitza cada any més de 7.000 enquestes per conèixer l'opinió dels clients en aspectes com el tracte, la professionalitat, l'agilitat, les prestacions dels productes, etc.

Aquesta és la segona ISO que obté Caixa Terrassa. L'anterior va ser l'any 2001 (ISO 14001) que va certificar el Sistema de Gestió Ambiental en la posada en marxa de la nova seu central de l'entitat. I actualment s'estan desenvolupant els treballs per tal d'aconseguir la certificació ISO 17799 del Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació.

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.